Verzameling informatie ecosystemen

First Lawyers maakt voor de toepassing van legal operations en smart contracting gebruik van het Vertrouwensnetwerk van MYOBI. Het Vertrouwensnetwerk is te beschouwen als een verzameling van informatie ecosystemen van bedrijven.

Daar onboarden personen en bedrijven zich; daar delen zij persoons- en bedrijfsgegevens onder hun eigen regie met andere personen en bedrijven en daar sluiten zij contracten af en leggen deze gewaarmerkt vast. Ook verantwoorden zij zich hier aan elkaar en aan het maatschappelijk verkeer over de naleving van relevante wet- en regelgeving en gesloten contracten.

Onboarden

Om regie te kunnen uitoefenen over bedrijfs- en persoonsgegevens, is het nodig dat er zekerheid is over de authenticiteit van de identiteit van personen en bedrijven. MYOBI faciliteert dat.

De juistheid van bedrijfsgegevens verifieert MYOBI met behulp van authentieke bronnen, zoals die van het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De wettelijk vertegenwoordigers van bedrijven krijgen van MYOBI een specifieke rol toebedeeld, namelijk die van company admin. De company admin zorgt vervolgens voor de toewijzing van andere specifieke rollen aan functionarissen binnen zijn bedrijf. Hij of zij verzorgt verder op basis van de regels van MYOBI de authenticatie van deze andere functionarissen. Uiteraard heeft MYOBI daarin ook een controlerende rol.

Legal Operations en smart contracting

De legal operations bestaat uit een aantal cycli: beheren van de contractportfolio, het sluiten en uitvoeren van contracten en het contractmanagement. Het contractmanagement is gericht op het nakomen van contractuele verplichtingen en het benutten van contractuele rechten.

Smart contracting heeft betrekking op:

  • Het organiseren van de formele en functionele structuur van een bedrijf;
  • Beheren van het bedrijfsspecifieke contractportfolio;
  • Het sluiten van contracten, waarmerken en deponeren van contracten; en
  • Contractmanagement.

Het bedrijfsspecifieke informatie ecosysteem is hierin faciliterend. Met de formele en functionele structuur van een bedrijf bedoelen we de interne taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van rollen alsook de medewerkers die de rollen vervullen.

Digitale notaris functie

MYOBI vervult de functie van digitale notaris, nu zij de afgesloten contracten waarmerkt en deponeert. Hierdoor kan er geen discussie ontstaan over de inhoud van de afgesloten contracten en de bevoegdheid van de ondertekenaars. De door MYOBI gewaarmerkte en in depot genomen contracten hebben dwingende bewijskracht. MYOBI vervult de functie van digitale notaris nu zij de uitwisseling van bedrijfs- en persoonsgegevens onder de eigen regie van de betreffende bedrijven en personen faciliteert.   

Platform

MYOBI maakt gebruik van het Microsoft Azure platform. Om gebruik te kunnen maken van het Vertrouwensnetwerk nemen bedrijven en personen een licentie af van MYOBI. Zij conformeren zich daarbij aan de spelregels van MYOBI. Deze zijn vervat in de TTP-policy.

Contact

Neem contact met ons op via info@firstlawyers.nl of +31 (0) 70 306 00 33. Wij maken graag een afspraak met u.