Genereren

U beschikt over een portfolio met sectorspecifieke contracten. Zodra u een keuze heeft gemaakt voor één van deze contracten dan leidt het proces u door de contractpaden, waardoor het contract de vorm krijgt zoals u hem wenst aan te bieden. Deze contractpaden zorgen ervoor dat alle belangrijke onderdelen van het contract aan bod komen. Op deze manier is het aanbieden van contracten die voldoen aan wet- en regelgeving sneller en eenvoudiger mogelijk.

Onboarden

Natuurlijke personen kunnen vrij eenvoudig als een individu aansluiten. Daarmee krijgen zij de beschikking over een persoonlijke omgeving (PDS) met een elektronische handtekening. In deze persoonlijke omgeving kan het individu persoons- en gepersonaliseerde (bedrijfs)gegevens verzamelen en delen met anderen.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een individu, de wettelijke vertegenwoordiger. Deze gegevens zijn bekend bij authentieke bronhouders, de Kamers van Koophandel. De wettelijk vertegenwoordiger wordt door MYOBI geauthenticeerd en middels een smart contract worden zijn gepersonaliseerde bedrijfsgegevens opgenomen in zijn persoonlijke omgeving. Uiteraard kan de wettelijk vertegenwoordiger met behulp van een smart contract zijn bevoegdheden delegeren aan een ander individu, een medewerker van het bedrijf.

Niet aangesloten wederpartijen of ook wel accepterende partij(en) kunnen zich eenvoudig en kosteloos aansluiten bij MYOBI. Hun wettelijk vertegenwoordigers krijgen de beschikking over een persoonlijke omgeving met een elektronische handtekening en zoals hiervoor beschreven worden ook zij gekoppeld aan een rechtspersoon. Op deze wijze is de accepterende partij gereed om deel te nemen aan het proces van contracteren.

Onderhandelen

Zodra het aanbod is gedaan, kan de accepterende partij het voorstel accepteren, verwerpen of een tegenvoorstel doen. Per juridisch element van een contract kan een tegenvoorstel worden gedaan, dan wel een vrij gekozen tekst worden ingevoegd, waarbij de tussenresultaten in het contractproces (de precontractuele fase) worden vastgelegd. 

Sluiten

Als beide partijen overeenstemming hebben bereikt komt er een geldige overeenkomst tot stand.  Een mondelinge acceptatie leidt regelmatig tot problemen, simpelweg vanwege het ontbreken van bewijs. Een schriftelijke acceptatie biedt in die zin reeds meer zekerheid. Twee zaken zijn cruciaal, namelijk is degene die tekent bevoegd en staat de identiteit van de ondertekenaar vast.

Bij smart contracting aanvaardt u de overeenkomst digitaal middels een elektronische handtekening. Deze elektronisch handtekening die enkel en alleen is toegekend aan een individu is zodanig beveiligd dat u zekerheid heeft over de identiteit van deze persoon. Bovendien is smart contracting zo ingericht dat enkel en alleen een individu kan ondertekenen als deze (wettelijk dan wel gedelegeerd) tekeningsbevoegd is.

Executeren

In veel gevallen houdt het proces van contracteren op na het ondertekenen van de overeenkomst. Na ondertekening wordt er echter uitvoering gegeven aan de inhoud van het contract. Het verkrijgen van een beeld in hoeverre verplichtingen en rechten die zijn vastgelegd worden nageleefd is van belang. En ook in hoeverre de medewerkers die zijn geautoriseerd de juridische functie adequaat uitvoeren.   Smart contracting biedt u de mogelijkheid om alle contracten op één plek op te bergen waarbij u overzicht en inzicht behoudt. U krijgt weer grip op uw contractenhuishouding. U krijgt inzicht in het verloop en de performance van de contracten. Middels triggers in het systeem hoeft u nooit meer vast te zitten aan een ongewenste stilzwijgende verlenging van een overeenkomst. Deze triggers in smart contracting worden steeds verder ontwikkeld, waardoor het geautomatiseerd executeren van contracten mogelijk wordt.