Wat doet het vertrouwensinfrastructuur?

Mind Your Own Business Information (MYOBI) is een Trusted Third Party (TTP). Zij faciliteert met haar vertrouwensinfrastructuur personen, bedrijven en instellingen.

Personen

Personen gebruiken een PDS (Personal Data Store) voor het verzamelen van en het voeren van regie over hun eigen gegevens. Voor een persoon is dit belangrijk. Een goed onderhouden PDS maakt zorgverlening aan een patiënt effectief (PGO[1]), laat financiële producten beter aansluiten op de persoonlijke omstandigheden (RoG[2]), of en maakt gepersonaliseerde en vraaggestuurde dienstverlening mogelijk.  

Europese en nationale wetgevers onderkennen dit belang en inmiddels is er een set aan wet- en regelgeving van kracht die deze ontwikkeling ondersteunt en stimulerty. MYOBI voldoet aan alle wettelijke eisen en heeft als doel personen met een PDS optimaal te faciliteren. 

Organisaties

Organisaties maken gebruik van MYOBI voor het organiseren van de (1) verantwoordingsplicht, (2) het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving, (3) het houden van regie over eigen gegevens en elektronische dienstverlening, zoals smart contracting. Met de inzet van MYOBI services kan dat op een effectieve en kostenefficiënte wijze plaatsvinden.  

Over uiteenlopende zaken maken personen en organisaties afspraken. Het regelen van arbeids- en cliëntrelaties ligt voor de hand. In het zakelijke verkeer binden vertegenwoordigingsbevoegden organisaties. Zekerheid over de bevoegdheden van personen bij het aangaan van overeenkomsten is essentieel voor het sluiten van een afdwingbare overeenkomst. MYOBI faciliteert deze behoefte met een afsprakenstelsel, smart contracting en vervult een rol die lijkt op die van een notaris en makelaar. Deze service draait op het MYOBI Trust Network

Over MYOBI

Het vertrouwensnetwerk van MYOBI maakt gebruik van TAS3-architectuur en is geoperationaliseerd op het Microsoft Azure platform. Regional Life management Ecosystem, ReLifE, is een bedrijfsmatige uitwerking van TAS3-platform. MYOBI gebruikt de uitwerkingen als referentie. 

MYOBI B.V. is een entiteit waar de aandelen zijn ondergebracht in een Stichting Administratie Kantoor (StAK). MYOBI vervult, in overeenstemming met de TTP Policy, een rol die lijkt op die van een notaris en makelaar. MYOBI biedt professionele dienstverleners haar MYOBI Trust Network aan om hun trust services te exploiteren. Deze services beperken zich thans (april 2019) tot MYOBI Accountability (dé basisfunctie van MYOBI), Legal Entity Management (LEM) en Smart Contracting.

TTP Policy

Op basis van relevante en actuele wet- en regelgeving formuleert MYOBI haar TTP Policy. Deze Policy vormt de basis van de wijze waarop aangesloten organisaties met elkaar omgaan, waardoor er een betrouwbare infrastructuur mogelijk is.

Internationaal en nationaal zijn er initiatieven die richting geven aan de uitwerking van een TTP Policy. Zie:


[1] PGO staat voor Persoonlijke Gezondheidsomgeving (https://www.patientenfederatie.nl/themas/persoonlijke-gezondheidsomgeving/)

[2] RoG staat voor Regie op Gegevens (https://rog.pleio.nl/)