Cybercrime

Victim of cyber crime?

Has your company become a victim of a ransomware attack, which means that you are no longer able to access your data? Has your client become a victim of such an attack? Are you considering paying the requested ransom, but are unsure whether this is the right approach? Do you know how to deal with business partners in such a situation?

It is important to be assisted by a lawyer as soon as possible. Experience has shown that in times of crisis, on the one hand partners desperately need each other, but on the other hand they act out of fear. Take a professional, business-like approach instead. Then, the crisis phase can be carefully managed.

Crisis phase

Often, there is panic shortly after discovery of a ransomware attack or other form of cybercrime. Employees are unable to do their job because systems and data are inaccessible. The scale of the cyber-attack is unclear, and so is which systems are hit. Also, disruption arises amongst clients.

First Lawyers assists companies to respond in an alert, professional and adequate manner. Mainly, this phase is about maintaining peace and order, creating space for forensic investigations, informing the media to the extent appropriate, answering questions, and responding to employees’ uncertainty. In addition, it is essential to safeguard the legal position. Often, in this phase, First Lawyers is an advisory member of the crisis team. The actions during this phase can determine whether there is the possibility of being compensated for losses suffered. Also, First Lawyers ensures ‘proper procedure’ during a forensic investigation, assists companies in filling out the police report and reports to the Dutch Data Protection Authority.

Internal investigation

After the crisis phase, attempts will be made to recover the data, and a project organisation is set up to repair, improve and/or replace the ICT infrastructure. In addition, the investigators are generating insight into the nature and extent of the damage.

First Lawyers often conduct an internal investigation to determine the company’s legal position. What contracts have been concluded will be assessed, as well as how these contracts relate to each other, and how they have been executed. In addition, an investigation is carried out into which division of tasks and responsibilities between parties has been formally secured, and if both parties have behaved accordingly. The aim is for insight into the available evidence, e.g., can parties demonstrate compliance with contractual obligations? Are reports or notes of mid-term evaluations available? What management and security measures have been taken, and are audits performed to establish the demonstrable effectiveness?

These and other questions are addressed during an internal investigation. Subsequently, First Lawyers will advise on the company’s options for claiming their losses and identify which actions are required to secure these options.

Submit your case

Please feel free to contact one of our lawyers or call +31 (0) 70 306 00 33 or info@firstlawyers.nl.

Slachtoffer van cybercrime?

Is uw bedrijf slachtoffer geworden van een ransomware aanval, waardoor u niet meer over uw gegevens kunt beschikken? Of is uw cliënt daar slachtoffer van geworden? Overweegt u om het gevraagde losgeld te (laten) betalen, maar twijfelt u of u er goed aan doet en vraagt u zich af welke consequenties dat met zich meebrengt? Hoe gaat u om met uw zakenpartners in zo’n situatie?

In al deze situaties is het van belang dat u zich in een vroeg stadium laat bijstaan door een advocaat. De ervaring leert namelijk dat in de crisisfase partners elkaar aan de ene kant hard nodig hebben en aan de andere kant verkrampt raken en hun piketpaaltjes beginnen te slaan. Pak het zakelijk aan. In latere fases ligt deze crisisfase onder een vergrootglas.

Crisisfase

In de eerste fase na het ontdekken van een ransomware aanval of andere vorm van cybercrime, ontstaat er veelal ‘paniek’. Medewerkers kunnen vaak niet meer hun werk doen omdat systemen en gegevens onbereikbaar zijn. Het is nog onduidelijk wat de omvang is van de cyberaanval en welke systemen precies geraakt zijn. Bij klanten ontstaat onrust.

First Lawyers helpt u om in de crisisfase alert, zakelijk en adequaat te reageren. Het gaat er in deze fase om de rust en het overzicht te bewaren, ruimte te geven aan forensisch onderzoek op een ordentelijke wijze, de media te woord te staan voor zover dat mogelijk is, vragen van partners en klanten te beantwoorden en niet te vergeten te reageren op de onzekerheid van uw eigen medewerkers. De juridische positie moet zo goed mogelijk worden geborgd. Vaak is First Lawyers in deze fase adviserend lid van het crisisteam, juist omdat de afwikkeling van deze fase bepalend kan zijn voor de mogelijkheid geleden schade vergoed te krijgen. Ook bewaakt zij de ‘goede procesorde’ tijdens een forensisch onderzoek.

First Lawyers begeleidt bedrijven tevens bij het doen van een aangifte bij de politie en melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intern feitenonderzoek

Nadat de eerste stof is neergedaald, worden veelal pogingen gedaan om data te herstellen en een projectorganisatie ingericht om de ICT-infrastructuur te herstellen, te verbeteren en of te vervangen. Er ontstaat zicht op de aard en omvang van de geleden schade.

First Lawyers voert veelal een intern feitenonderzoek uit om de juridische positie van het bedrijf vast te stellen. Zij gaat na welke contracten zijn gesloten en hoe deze met elkaar samenhangen. Ook gaat zij na hoe uitvoering is gegeven aan contracten, welke verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen partijen formeel is vastgelegd en of en hoe partijen zich daarnaar hebben gedragen. Ook probeert zij zicht te krijgen op de bewijspositie. Kunnen partijen de naleving van contractuele verplichtingen bijvoorbeeld aantonen? Zijn er verslagen of aantekeningen gemaakt van tussentijdse evaluaties? Welke beheers- en beveiligingsmaatregelen hebben partijen getroffen en hebben zij audits laten uitvoeren om de aantoonbare werking er van vast te kunnen stellen? Deze en andere vragen komen tijdens een intern feitenonderzoek aan bod.

Vervolgens brengt First Lawyers een advies uit over de mogelijkheden die een bedrijf heeft om geleden schade te verhalen, en benoemt zij de vervolgacties die nodig zijn om van deze mogelijkheden gebruik te maken en deze veilig te stellen.

Leg uw zaak voor

Neem gerust contact op met één van onze advocaten of bel direct naar +31 (0) 70 306 00 33 of info@firstlawyers.nl.