Cybercrime

Slachtoffer van cybercrime?

Is uw bedrijf slachtoffer geworden van een ransomware aanval, waardoor u niet meer over uw gegevens kunt beschikken? Of is uw cliënt daar slachtoffer van geworden? Overweegt u om het gevraagde losgeld te (laten) betalen, maar twijfelt u of u er goed aan doet en vraagt u zich af welke consequenties dat met zich meebrengt? Hoe gaat u om met uw zakenpartners in zo’n situatie?

In al deze situaties is het van belang dat u zich in een vroeg stadium laat bijstaan door een advocaat. De ervaring leert namelijk dat in de crisisfase partners elkaar aan de ene kant hard nodig hebben en aan de andere kant verkrampt raken en hun piketpaaltjes beginnen te slaan. Pak het zakelijk aan. In latere fases ligt deze crisisfase onder een vergrootglas.

Crisisfase

In de eerste fase na het ontdekken van een ransomware aanval of andere vorm van cybercrime, ontstaat er veelal ‘paniek’. Medewerkers kunnen vaak niet meer hun werk doen omdat systemen en gegevens onbereikbaar zijn. Het is nog onduidelijk wat de omvang is van de cyberaanval en welke systemen precies geraakt zijn. Bij klanten ontstaat onrust.

First Lawyers helpt u om in de crisisfase alert, zakelijk en adequaat te reageren. Het gaat er in deze fase om de rust en het overzicht te bewaren, ruimte te geven aan forensisch onderzoek op een ordentelijke wijze, de media te woord te staan voor zover dat mogelijk is, vragen van partners en klanten te beantwoorden en niet te vergeten te reageren op de onzekerheid van uw eigen medewerkers. De juridische positie moet zo goed mogelijk worden geborgd. Vaak is First Lawyers in deze fase adviserend lid van het crisisteam, juist omdat de afwikkeling van deze fase bepalend kan zijn voor de mogelijkheid geleden schade vergoed te krijgen. Ook bewaakt zij de ‘goede procesorde’ tijdens een forensisch onderzoek.

First Lawyers begeleidt bedrijven tevens bij het doen van een aangifte bij de politie en melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intern feitenonderzoek

Nadat de eerste stof is neergedaald, worden veelal pogingen gedaan om data te herstellen en een projectorganisatie ingericht om de ICT-infrastructuur te herstellen, te verbeteren en of te vervangen. Er ontstaat zicht op de aard en omvang van de geleden schade.

First Lawyers voert veelal een intern feitenonderzoek uit om de juridische positie van het bedrijf vast te stellen. Zij gaat na welke contracten zijn gesloten en hoe deze met elkaar samenhangen. Ook gaat zij na hoe uitvoering is gegeven aan contracten, welke verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen partijen formeel is vastgelegd en of en hoe partijen zich daarnaar hebben gedragen. Ook probeert zij zicht te krijgen op de bewijspositie. Kunnen partijen de naleving van contractuele verplichtingen bijvoorbeeld aantonen? Zijn er verslagen of aantekeningen gemaakt van tussentijdse evaluaties? Welke beheers- en beveiligingsmaatregelen hebben partijen getroffen en hebben zij audits laten uitvoeren om de aantoonbare werking er van vast te kunnen stellen? Deze en andere vragen komen tijdens een intern feitenonderzoek aan bod.

Vervolgens brengt First Lawyers een advies uit over de mogelijkheden die een bedrijf heeft om geleden schade te verhalen, en benoemt zij de vervolgacties die nodig zijn om van deze mogelijkheden gebruik te maken en deze veilig te stellen.

Leg uw zaak voor

Neem gerust contact op met één van onze advocaten of bel direct naar +31 (0) 70 306 00 33 of info@firstlawyers.nl.