Toezicht

Handhaving door de toezichthouder

Staat de toezichthouder plotseling op de stoep? Heeft de toezichthouder u laten weten voornemens te zijn een bestuurlijke boete op te leggen of gevraagd te reageren op een klacht?

Laat u dan altijd bijstaan door een advocaat. First Lawyers heeft meer dan 25 jaar ervaring met de toepassing van privacywetgeving en ook de veranderingen sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming kent zij van haver tot gort. Zij is daarom bij uitstek uw advocaat als u de toezichthouder langs komt, als uw bedrijf een boete opgelegd dreigt te krijgen of als er klachten tegen uw bedrijf zijn ingediend.

De toezichthouder komt langs

De toezichthouder heeft vergaande bevoegdheden om onderzoeken te doen. Zo heeft zij toegang tot dossiers, informatiesystemen en mag zij kasten opentrekken. Omdat een advocaat zich kan beroepen op het verschoningsrecht, is het niet alleen verstandig om de communicatie met de toezichthouder via de advocaat te laten verzorgen. Het is ook verstandig om de advocaat de regie te laten voeren over het bezoek bij uw bedrijf.  

De toezichthouder dreigt een boete op te leggen

U krijgt meestal van de toezichthouder de gelegenheid om te reageren op een voorgenomen boete. Het is raadzaam om op dat moment een advocaat in te schakelen, en niet pas op het moment dat de boete is opgelegd en u gelegenheid krijgt om bezwaar te maken. First Lawyers gaat samen met u na hoe u zich kunt verweren, over welk bewijsmateriaal u beschikt en welke strategie u het beste kunt voeren. Omdat First Lawyers over veel kennis beschikt over de wijze waarop bijvoorbeeld de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet worden geïnterpreteerd én toegepast, weet zij precies:

  • welke argumenten u kunt gebruiken om u te verweren tegen de voorgenomen boete;
  • welke documenten moeten kunnen worden overlegd;
  • welke maatregelen moeten zijn getroffen; en
  • hoe het verweer het beste kan worden gepresenteerd.

Vervolgens formuleert zij het verweer, dient deze namens u in en vertegenwoordigt u in de contacten met de toezichthouder. Ook houdt First Lawyers voor u de wettelijke termijnen in de gaten.

De toezichthouder legt een boete op

Mocht de toezichthouder onverhoopt toch een boetebesluit nemen en een boete opleggen, dan heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken. Zo’n bezwaar wordt in behandeling genomen door een bezwaaradviescommissie. Zo’n commissie gaat dan na of bij het nemen van het boetebesluit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht zijn genomen, of het besluit voldoende juridische grondslag heeft en geeft een advies of het besluit in stand kan blijven. First Lawyers kan een bezwaarschrift schrijven en deze namens u indienen.

De toezichthouder zelf is niet gebonden aan een advies van de bezwaaradviescommissie. Het is mogelijk dat de toezichthouder bij een negatief van de bezwaaradviescommissie het besluit toch handhaaft. In dat geval kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter. Ook hierbij kan First Lawyers u ondersteunen. Zij kan u bijstaan bij het instellen van het beroep en u hierin vertegenwoordigen.  

Leg uw zaak voor

Neem gerust contact op met één van onze advocaten of bel direct naar +31 (0) 70 306 00 33 of info@firstlawyers.nl.