Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en opdrachten aan First Lawyers B.V. (hierna: First Lawyers). De personen die door First Lawyers zijn gemachtigd namens haar opdrachten te aanvaarden, worden hierna ook aangeduid als “partner”.

1.2.  Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan First Lawyers en niet aan enige aan First Lawyers verbonden persoon te zijn gegeven. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

1.3.  De toepasselijkheid en werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten. Onder “verbonden persoon” wordt begrepen: de werknemers, de adviseurs, de samenwerkingspartners, de aandeelhouders, en stichting beheer Derdengelden van First Lawyers.

1.4.  Niet alleen First Lawyers maar ook iedere aan First Lawyers verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

1.5.  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Grondslag offertes

2.1. Offertes en Plannen van Aanpak van First Lawyers zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. First Lawyers zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.

3. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

3.1. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door First Lawyers geschiedt uitsluitend na onderling overleg.

4. Werknemers

4.1. First Lawyers kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten diensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging in het team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met First Lawyers plaatsvinden.

4.2. Opdrachtgever zal noch tijdens de uitvoering van de opdracht noch binnen een jaar na beëindiging van de opdracht personeel van First Lawyers in dienst nemen of met deze werknemers over indiensttreding onderhandelen, tenzij hierover overeenstemming is bereikt met First Lawyers.

5. Honorarium en kosten

5.1. Het honorarium dat door First Lawyers in verband met de opdracht in rekening wordt gebracht zal tussen First Lawyers en opdrachtgever worden overeengekomen. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen.

5.2.  De door First Lawyers ten behoeve van opdrachtgever betaalde kosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Onder die kosten zijn onder meer inbegrepen reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals secretariaatskosten, verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) wordt een door First Lawyers 4% van het honorarium in rekening gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.

5.3 In verband met de uitvoering van werkzaamheden kunnen door First Lawyers kosten gemaakt worden, zoals verschotten. Verschotten zijn de door First Lawyers ten behoeve van de zaak gedane uitgaven zoals leges, griffierechten, deurwaarderskosten, kadastrale kosten, kosten van de kamer van koophandel en reiskosten. De verschotten worden onderscheiden in met BTW belaste verschotten en onbelaste verschotten. De belangrijkste onbelaste verschotten zijn griffierechten. De bijkomende kosten worden voorgeschoten door First Lawyers en aan opdrachtgever doorbelast.

5.4  Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die First Lawyers noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1.  Het honorarium en de kosten zoals in artikel 5 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen worden maandelijks bij (voorschot) declaratie in rekening gebracht. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. De factuurdatum moet worden beschouwd als een fatale termijn.

6.2.  Betaling door de opdrachtgever geschiedt zonder verrekening of opschorting.

6.3.  Indien de opdracht is verstrekt door meer dan ėėn (1) opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.

7. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

7.1. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd. Indien First Lawyers op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de opdrachtgever worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van First Lawyers.

8. Intellectuele Eigendom

8.1. Documenten, ideeën, gegevens, modellen, technieken, instrumenten, geschriften, waaronder ook software, producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of andere informatie die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van First Lawyers. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van First Lawyers. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

9. Vertrouwelijkheid

9.1. Partijen zijn verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie waarmee zij bij de uitvoering van een opdracht in aanraking komen. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle materialen (waaronder methoden, apparatuur/programmatuur), documenten, ideeën, gegevens, producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of andere informatie. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

9.2 First Lawyers verwerkt persoonsgegevens uiteraard in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Op haar website www.firstlawyers.nl wordt nadere informatie verstrekt over onder meer de doeleinden van de verwerkingen van persoonsgegevens, de categorieën personen en categorieën persoonsgegevens alsmede aan welke derden de persoonsgegevens eventueel worden verstrekt.

10. Stichting Beheer Derdengelden

10.1. First Lawyers en Stichting Beheer Derdengelden kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. First Lawyers en Stichting Beheer Derdengelden zullen deze gelden storten bij een door First Lawyers in overleg met degenen die daarbij belang hebben gekozen bank. First Lawyers en Stichting Beheer Derdengelden zijn niet aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

11. Aansprakelijkheid

11.1.  Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van First Lawyers leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door First Lawyers afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd. Onder een gebeurtenis wordt eveneens verstaan een nalaten.

11.2.  Indien First Lawyers aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfs- aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van First Lawyers in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

11.3.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij First Lawyers meldt.

11.4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één (1) jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met First Lawyers als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

11.5. Indien First Lawyers een niet aan haar verbonden persoon (derde) bij de uitvoering van een opdracht inschakelt, dan is First Lawyers jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor fouten die door de verbonden persoon worden gemaakt.

11.6. Indien First Lawyers in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever wordt aangesproken door derden, vrijwaart opdrachtgever First Lawyers voor en tegen alle aansprakelijkstellingen, kosten, de kosten van verweer daaronder begrepen en schadevergoedingen.

11.7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en vergoedingsrechten gelden ook voor iedere aan First Lawyers verbonden persoon, in het verleden verbonden personen en rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel van de verbonden personen. De verbonden personen kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.

12. Wwft

12.1. First Lawyers is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door First Lawyers een opdracht te geven, bevestigt de opdrachtgever hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

13. Kantoorklachtenregeling

13.1. Op alle opdrachten tussen First Lawyers en de cliënt is de Kantoorklachtenregeling van First Lawyers van toepassing. De Kantoorklachtenregeling is in overeenstemming met de vereisten van artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. De cliënt kan eventuele onregelmatigheden in de uitvoering van de opdracht bij de klachtenfunctionaris melden. Voor meer informatie over de Kantoorklachtenregeling van First Lawyers verwijzen wij u naar www.firstlawyers.nl.

14. Toepasselijk recht en forum

14.1.  Op deze algemene voorwaarden en de rechtsverhouding tussen First Lawyers en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

14.2.  De geschillen welke tussen First Lawyers en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door First Lawyers met opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. 

First Lawyers is gevestigd in ’s-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 60077603. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van enige discrepantie tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie.

Algemene voorwaarden First Aid Data Breach

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden van First Lawyers zijn eveneens van toepassing op het abonnement van First Aid Data Breach, tenzij ze hieronder uitdrukkelijk worden uitgesloten.

1.2 De onderstaande voorwaarden gelden als aanvulling op de voornoemde algemene voorwaarden.

1.3 First Aid Data Breach is een gespecialiseerde dienstverlening van First Lawyers in gevallen van een (vermeend) datalek.

Artikel 2 FADB abonnement

2.1 De inhoud van het abonnement, de varianten en de daaraan verbonden kosten zullen in een aparte overeenkomst worden beschreven.

2.2 Op elk moment van het kalenderjaar kan een abonnement worden afgenomen. De ingangsdatum is altijd de eerste van de daaropvolgende kalendermaand. Indien cliënt met onmiddellijke ingang het abonnement wenst in te laten gaan, zal het abonnement met terugwerkende kracht ingaan op de eerste dag van de betreffende kalendermaand.

Artikel 3 Einde abonnement

3.1 Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd met een steeds één jaar, tenzij de cliënt twee maanden voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk heeft opgezegd.

3.2 Mochten de alsdan geldende contractsbepalingen en abonnementsvoorwaarden zijn gewijzigd, is de cliënt gerechtigd om het nieuwe jaarabonnement door opzegging per direct te beëindigen.

Artikel 4 Abonnementsgelden en betaling.

4.1 De abonnementsgelden zijn nader gespecificeerd in de overeenkomst als bedoeld in artikel 2.1 De abonnementsgelden dienen per jaar vooruit te worden voldaan, met een betalingstermijn van 14 dagen.

4.2 Een geldende betalingstermijn is een fatale termijn, zodat bij overschrijding ervan de cliënt van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling of sommatie, in verzuim komt.

4.3 In dat geval is First Lawyers gerechtigd om de uitvoering van werkzaamheden direct te staken of op te schorten zodra de cliënt in verzuim is met de nakoming van de voor hem uit de onderhavige overeenkomst voortvloeiende (betalings-)verplichtingen, zonder dat dit, wanneer de cliënt daarvan nadelige gevolgen ondervindt, tot enige aansprakelijkheid van First Lawyers leidt.

4.4 De cliënt is te allen tijde verplicht declaraties van First Lawyers tijdig en volledig te betalen, zonder mogelijkheid van verrekening, korting of opschorting.

Artikel 5 Inschakeling derden

5.1 In geval van datalekken kan het noodzakelijk zijn om een technisch beveiligingsonderzoek te doen. First Lawyers kan hiervoor niet aan haar verbonden derden inschakelen. Dit gebeurt enkel na voorafgaande toestemming van de cliënt.

5.2 First Lawyers is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, die met instemming van de cliënt, althans ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht  worden ingeschakeld.

5.3 De facturering zal rechtstreeks zonder tussenkomst van First Lawyers geschieden.

Artikel 6 Verplichtingen en aansprakelijkheid

6.1 De dienstverlening waarop cliënten krachtens het abonnement aanspraak hebben, omvat uitsluitend bijstand en juridisch advies ten behoeve van het afhandelen van datalekken.

6.2 First Lawyers zal zijn kennis en ervaring naar beste kunnen aanwenden.

6.3. Voor de beperking van aansprakelijkheidsrisico’s wordt hierbij uitdrukkelijk verwezen naar artikel 11 van de Algemene Voorwaarden van First Lawyers.

Artikel 7 Aanvullende werkzaamheden

7.1 Aanvullende werkzaamheden die voortvloeien uit de gemelde datalekken, worden maandelijks achteraf doorbelast tegen het geldende uurtarief zoals vermeld in het abonnement.

7.2 Werkzaamheden in het weekend en gedurende nationaal erkende feestdagen worden doorbelast tegen een met 20% verhoogd uurtarief.

7.3 Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen. De artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 zijn van overeenkomstige toepassing.