Privacy en bescherming van bedrijfsgegevens

Inbreuken op uw privacy en bedrijfsgeheimen

De volgende situaties zijn uit het leven gegrepen:

  • Uw systemen zijn gehackt. Onbevoegden hebben kennis kunnen nemen van persoonsgegevens van uw medewerkers en of van uw klantenbestand.
  • Uw medewerker heeft per ongeluk persoonsgegevens onrechtmatig verstrekt aan een derde instantie. De belangen van de betreffende personen zijn geschaad en de veiligheid van een van de personen is zelfs in gevaar.
  • Uw cliënt wenst inzage in zijn dossier of wenst dat zijn gegevens worden vernietigd, maar vanwege de privacybelangen van uw eigen medewerkers, twijfelt u of u dat wel kunt geven.
  • Uw concurrent beschikt onrechtmatig over uw strategische bedrijfsplannen, door u uitgevoerde marktonderzoeken en klantenbestanden. Een oud-medewerker gebruikt uw plannen van aanpak en werkmethodes bij zijn nieuwe werkgever of bij de uitvoering van opdrachten als ZZP-er.

In al deze situaties staat First Lawyers u bij om uw juridische positie te beschermen.

Bijstand bij afhandeling datalekken

Op zichzelf neemt een toezichthouder het een bedrijf niet kwalijk als een onbevoegde inbreuk heeft gemaakt op de beveiliging van verwerkingen van persoonsgegevens. Dat kan immers altijd gebeuren. U begaat daarmee nog geen overtreding. Wat u wel moet kunnen, is aantonen dat u de wettelijk verplichte maatregelen heeft getroffen, waarvan u de effectieve werking van tijd tot tijd heeft gecontroleerd. Tevens is het van belang dat u tijdig meldt aan in ieder geval de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en in voorkomende gevallen ook aan betrokkenen. U moet in geval van een datalek daarom vaststellen welke verwerkingen van persoonsgegevens geraakt zijn door de beveiligingsinbreuk en hoe u de risico’s inschat voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. De AP kan een boete opleggen als uw bedrijf niet binnen 72 uur na ontdekking ervan het datalek meldt. First Lawyers adviseert u over alle te verrichten handelingen en kan u daarbij ondersteunen. Op de melding van een datalek kan een handhavingsactie door de AP volgen.

First Lawyers kan een assessment voor u uitvoeren zodat u weet of u op zo’n handhavingsactie voldoende bent voorbereid en zo nodig aanvullende maatregelen kunt treffen. Ook kan ze een inschatting maken van uw juridische (bewijs)positie.

Bijstand bij verzoekschrift aan rechter tot inzage of vernietiging persoonsgegevens

Een cliënt of ontslagen medewerker heeft een verzoek bij u ingediend om zijn of haar persoonsgegevens te mogen inzien. U heeft aan dit verzoek echter om moverende redenen geen gehoor gegeven. De cliënt of ontslagen medewerker neemt er echter geen genoegen mee en wendt zich tot de rechter met het verzoek alsnog de inzage te krijgen. First Lawyers schat allereerst de juridische kansen in om het verzoek van de cliënt of ontslagen medewerker via de rechter gehonoreerd te krijgen en of het zinvol is om een uitspraak van een rechter af te wachten.

Als u vervolgens besluit de rechter om een uitspraak te vragen, dan staat First Lawyers u in zo’n juridische procedure bij.

Staking inbreuk op bedrijfsgegevens

De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (WBB) biedt mogelijkheden om tegen onrechtmatig verkrijgen, openbaren of gebruik van bedrijfsgegevens op te komen. Tot bedrijfsgeheimen behoren volgens de wet bedrijfsgegevens en niet-openbaar gemaakte knowhow. Ze vormen samen het intellectueel kapitaal van een bedrijf. Voorbeelden van bedrijfsgeheimen zijn technologische kennis, bedrijfsplannen, klantenbestanden, marktonderzoeken en werkwijzen.

De wet gaat er van uit dat u redelijke maatregelen hebt getroffen om de bedrijfsgeheimen te beschermen. Denk daarbij aan een geheimhoudingsovereenkomst of een overeenkomst ter bescherming van bedrijfsgeheimen en aan het treffen van beveiligingsmaatregelen, zoals de toepassing van encryptie.

Als een ander persoon of bedrijf inbreuk maakt op uw bedrijfsgeheimen, staat First Lawyers u bij om  aan de rechter te vragen de inbreukmaker te bevelen – al of niet in een kort gedingprocedure – deze inbreuk te staken of te verbieden en de inbreukmaker te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding.

Leg uw zaak voor

Neem gerust contact op met één van onze advocaten of bel direct naar +31 (0) 70 306 00 33 of info@firstlawyers.nl.