Privacystatement

Bescherming van uw privacy

First Lawyers B.V. (hierna First Lawyers) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en rekent een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens tot haar verantwoordelijkheid. Ook wil First Lawyers transparant en duidelijk zijn over de wijze waarop persoonsgegevens door haar worden verwerkt.  Voor nadere informatie of vragen over uw privacy of ons privacy statement kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van First Lawyers.

Definities

Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen:

 • Bezoeker: bezoeker van onze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een cliënt is.
 • Cliënt: bezoeker van de website die informatie bij ons aanvraagt, een bijeenkomst bijwoont of een overeenkomst met ons sluit en daarbij zijn gegevens aan ons kenbaar maakt.
 • Persoonsgegeven: alle informatie betreffende een persoon die herleidbaar is tot die bepaalde persoon.
 • Verwerken van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot  persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés.  Dit kan onder andere zijn het verzamelen, vastleggen, bijwerken of wijzigen, raadplegen,  verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.
 • Verwerking van persoonsgegevens: het Verwerken van persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor de Verwerking van persoonsgegevens. Voor de Verwerking van de persoonsgegevens, zoals in dit privacystatement wordt beschreven, is de bestuurder van First Lawyers de verwerkingsverantwoordelijke.

Gegevensverzameling

De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn onder meer:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam en het bedrijf waar u werkt;
 • contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
 • aanvullende persoonsgegevens zoals titel, functie, geslacht, identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en huwelijkse staat;
 • financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
 • persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
 • persoonsgegevens die u verstrekt als u First Lawyers een opdracht geeft tot het verlenen van rechtsbijstand of het geven van advies; en
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Doelen en gegevensverwerking

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Juridische dienstverlening: wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht (verlenen van juridisch advies, voeren van een gerechtelijke procedure of verzorgen van juridische kennisoverdracht).
 2. Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels: wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.
 3. Deelname aan onze informatiebijeenkomsten: bij aanmelding voor een van onze informatiebijeenkomsten vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gebruiken wij om uw aanmelding te bevestigen, u op de hoogte te houden van de betreffende bijeenkomst en uw aanwezigheid te registreren.
 4. Sollicitaties: om uw sollicitatie te kunnen behandelen, vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. Dat zal dan maximaal één jaar zijn.

Rechtsgrond gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als zij nodig zijn en er daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Vanwege een wettelijke verplichting;
 • Met uw toestemming, welke te allen tijde door u kan worden ingetrokken;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang;

Cookies

Een cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestand, die een website overbrengt naar de harde schrijf van een computer om ze daar op te slaan. Cookies worden onder andere gebruikt om gegevens over de voorkeuren van de website-bezoeker op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Tijdens uw bezoek aan onze website wordt geen cookie geïnstalleerd. Direct na het beëindigen van de internetsessie worden de verzamelde communicatie gegevens verwijderd.

Herkomst van gegevens

De persoonsgegevens die First Lawyers verwerkt, worden verkregen van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor juridische dienstverlening geeft, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die wij behandelen, via (openbare) registers (zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites. Daarnaast wordt het IP–adres herkend door onze server. Deze technische verwerking is uitsluitend van belang om de communicatie mogelijk te maken. De gegevens worden dan ook direct na beëindiging van de sessie verwijderd.

Verstrekking van gegevens

First Lawyers verstrekt uw gegevens alleen als dat nodig is. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

 • Om onze juridische diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld bij het voeren van een gerechtelijke procedure;
 • Om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, bijvoorbeeld een melding bij een toezichthouder;
 • Externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in dit privacystatement, zoals onze ICT-leveranciers en de servicedesk;
 • Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming. First Lawyers sluit voor de verwerking van uw persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af die voldoen aan de eisen van Algemene verordening gegevensbescherming.

Als een van onze externe leveranciers persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte, dan zal onze schriftelijke overeenkomst met hen passende maatregelen omvatten.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Mocht er sprake zijn van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan.

Rechten van bezoekers van onze website en cliënten

U heeft als bezoeker van de website of als cliënt van First Lawyers een aantal rechten die u kunt inroepen. Op uw verzoek stelt First Lawyers een volledig overzicht van de verwerkte gegevens over u, het doel van de verwerking alsmede de herkomst van de gegevens ter beschikking. Binnen vier weken na het verzoek ontvangt u deze schriftelijke mededeling. Tevens heeft u het recht, door middel van een tot de contactpersoon gericht verzoek, om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen (recht op rectificatie en wissing, recht op beperking). Dit verzoek kan worden gedaan als de gegevens feitelijk onjuist zijn, de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt. Tevens kan bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking en heeft u het recht om gegevens over te dragen naar een andere organisatie (recht op dataportabiliteit), voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of uitvoering van de overeenkomst die met First Lawyers is gesloten. Soms kan het zijn dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen vanwege bijvoorbeeld onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. Uiteraard staat het u ook vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geheimhouding

De geheimhoudingsplicht is één van de fundamentele beginselen voor de uitoefening van het beroep van advocaat. First Lawyers legt daarnaast zijn medewerkers en personen die handelen onder het gezag van First Lawyers, alsmede zij die toegang hebben tot persoonsgegevens een gelijke geheimhouding op. Deze geheimhouding is wettelijk geregeld.

Beveiliging

Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft onze organisatie verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Wijzigingen

First Lawyers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van uw gegevens of in ons privacystatement zal First Lawyers kenbaar maken via haar website en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.

Tot slot

Mocht u na het lezen van dit privacystatement toch nog vragen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens of indien u een van uw rechten wenst in te roepen, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met: First Lawyers B.V., t.a.v. Functionaris voor Gegevensbescherming, Frankenslag 137 2582 HH, ‘s-Gravenhage +31 (0) 70 306 00 33 functionarisgegevensbescherming@firstlawyers.nl.