Contracten

Niet-nakoming contracten

U heeft een contract gesloten voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld een elektronisch patiëntendossier, een platform waarop uw klanten, leveranciers en andere partners gegevens met elkaar delen of de realisatie van een traject van digitale transformatie. De kosten lopen echter uit de hand, het duurt te lang en het is onzeker of u inderdaad alle functionaliteiten krijgt die u bent overeengekomen. U vraagt zich af wat u te doen staat.

First Lawyers kan u hierin bijstaan. Zij zal een intake doen om uw juridische positie te bepalen en u te adviseren over de te nemen vervolgstappen. Indien gewenst, zal zij u vertegenwoordigen en namens u de vervolgstappen uitvoeren.

Vordering tot nakoming van contracten

Of u er nu wel of niet fiducie in heeft dat het nog goed gaat komen en het contract nog nageleefd gaat worden, de eerste stap is altijd een ingebrekestelling waarin concreet wordt omschreven welke overeengekomen prestatie u verwacht en waarin een redelijke termijn wordt gegeven om de prestatie alsnog te leveren. Soms kan dit leiden tot een gesprek, het opnieuw vaststellen van concrete afspraken en of het bijstellen van gemaakte afspraken.  

In het geval het voor de nalatige partij lastig is om de te leveren prestatie te realiseren, of deze onrealistisch optimistisch blijft en zelf blijft geloven dat het wel goed komt, is het soms verstandig af te wachten tot de ‘redelijke termijn’ is verstreken. Daarna kunt u opnieuw bezien wat de situatie dan is en een besluit nemen om nakoming van de overeenkomst te vorderen of de overeenkomst te ontbinden.

Voor beide situaties geldt dat First Lawyers voor u nagaat welke juridische mogelijkheden u heeft en u zal adviseren over de voor- en nadelen van de beschikbare opties. Als u tot de slotsom komt dat u na de ingebrekestelling de overeenkomst wenst te ontbinden, wenst u meestal ook schadevergoeding te vorderen. In veel gevallen moeten er extra acties worden ondernomen voordat een overeenkomst op deze manier door ontbinding kan worden beëindigd en schadevergoeding kan worden gevorderd. First Lawyers kan u hierin begeleiden.

Ontbinding van contracten

Als er voldoende juridische gronden zijn, en aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, kan een overeenkomst worden ontbonden. Dat kan door een gemotiveerde brief te sturen aan de wederpartij. Dat kan ook door aan de rechter te vragen de overeenkomst te ontbinden. Dat laatste is vaak verstandig als het niet op voorhand volstrekt helder is dat de wederpartij de overeenkomst niet is nagekomen. Tegelijkertijd, is de ervaring van First Lawyers, hebben partijen niet altijd de tijd om de rechter te vragen de overeenkomst te ontbinden. Een juridische procedure heeft vaak een doorlooptijd van ongeveer een jaar, vanaf dagvaarding tot aan het vonnis. Vaak kan deze tijd niet worden afgewacht. First Lawyers kan u hierover adviseren en begeleiden.  

Vordering van schadevergoeding

U heeft een deel van het vrijgemaakte budget reeds besteed. Uw leverancier heeft facturen gestuurd, die u (gedeeltelijk) heeft betaald. Nu het er niet naar uitziet dat u niet geleverd krijgt wat u bent overeengekomen en waarvoor u reeds (gedeeltelijk) betaald hebt, heeft u het geld nodig om een vergelijkbare opdracht aan een andere leverancier te kunnen geven. U kunt dan van uw wederpartij (vervangende) schadevergoeding vorderen.

Het is mogelijk dat u andere schade heeft geleden als gevolg van de niet-nakoming van de overeenkomst. U heeft andere systemen langer in de lucht moeten houden bijvoorbeeld, extra personeel aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst of u kunt uw facturen niet declareren bij uw verzekeraar. First Lawyers kan u adviseren over en bijstaan bij het verhalen van uw geleden schade.

Leg uw zaak voor

Neem gerust contact op met één van onze advocaten of bel direct naar +31 (0) 70 306 00 33 of info@firstlawyers.nl.