IT recht

Het IT-recht is heel breed en beslaat diverse aandachtsgebieden. Zo begeleiden wij cliënten onder meer als zij op het punt staan overeenkomsten te ontbinden wegens bijvoorbeeld niet functionerende IT-systemen.

Privacyrecht

Het privacyrecht beslaat een groot aantal rechtsgebieden en is daardoor multidisciplinair van aard. Ook maakt het vaak onderdeel uit van bijvoorbeeld procedures die zien op de beëindiging van arbeidsrelaties en beslechting van arbeidsgeschillen, inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, etc.

Medical Device Regulation (MDR)

Vanwege de impact die medische hulpmiddelen op de gezondheid en het leven van mensen kunnen hebben, is het niet verwonderlijk dat de medische hulpmiddelen zelf alsook aan het gebruik en de toepassing strikt gereguleerd worden. First Lawyers kan juridische ondersteuning bieden bij het treffen van voorbereidingen om aantoonbaar compliant en accountable te zijn. 

Regulatory compliance

First Lawyers heeft in opdracht van Duthler Associates het zogenaamde Legal Policy Framework (LPF) samen met de NFU ontwikkeld. In dit framework is alle relevante wet- en regelgeving voor de zorg op het gebied van gegevensbescherming en privacy met elkaar in verband gebracht en zijn onderbouwde keuzes gemaakt.

Datalekken, incidenten en dawn raids

De advocaten van First Lawyers helpen u u voor te bereiden op zo’n moment en u bij te staan bij de afhandeling van zo’n datalek, incident of dawn raid.

Medische kwaliteit

Met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg heeft de norm ‘goede zorg’ een (nieuwe) wettelijke basis gekregen en is verder uitgekristalliseerd in andere wet- en regelgeving.

Geschiloplossing

Een gang naar de overheidsrechter is niet altijd noodzakelijk om geschillen tot een oplossing te brengen. Veelal kan een tijdrovende en kostbare procedure worden voorkomen door voor alternatieve vormen van geschiloplossing te kiezen zoals arbitrage en mediation.