Aansprakelijkstelling

Verhalen van schade

Heeft uw bedrijf schade geleden en wilt u deze verhalen op de schadeveroorzaker(s)? Heeft u een brief ontvangen, waarin u of uw bedrijf aansprakelijk bent gesteld voor schade die door een ander is geleden?

Inschatting mogelijkheden en verweren

Aansprakelijkheid kan gebaseerd worden op onder meer wanprestatie, het schenden van een zorgplicht of een onrechtmatige daad. In het voorbeeld van de ransomware aanval en het niet opleveren van de overeengekomen ICT-infrastructuur, kan een andere partij in theorie aansprakelijk gesteld worden op grond van toerekenbare niet-nakoming van de overeenkomst, schending van de zorgplicht – door bijvoorbeeld geen onderzoek te doen naar de organisatie van opdrachtgever of niet te waarschuwen voor risico’s van te zwakke beveiliging –  en of onrechtmatige daad.

First Lawyers start altijd met een intake, waarna ze allereerst een inschatting maakt van de juridische positie en juridische mogelijkheden om een andere partij aansprakelijk te stellen, dan wel u te verdedigen tegen de aansprakelijkstelling van u zelf.

U stelt uw wederpartij aansprakelijk

Gezamenlijk stellen we een strategie vast op welke gronden de aansprakelijkstelling het meest succesvol zal zijn. Aan elke wettelijke grondslag zijn weer andere voorwaarden verbonden en elke wettelijke grondslag biedt verschillende mogelijkheden, ook in hoogte van de te vorderen schadevergoeding. Welke gronden zijn het meest kansrijk om door een rechter als een grond voor toewijzing van schadevergoeding in aanmerking te komen? En op welke gronden zal de schadevergoeding, als deze wordt toegewezen, het hoogste zijn? Is er ook sprake van eigen schuld? Hoe staat het met uw bewijspositie? Deze en andere vragen komen in deze fase aan de orde.

Nadat de strategie is vastgesteld, gaat First Lawyers als eerste na of aan alle voorwaarden is voldaan om uw wederpartij aansprakelijk te stellen. Zij gaat bijvoorbeeld na of u uw wederpartij tijdig in gebreke heeft gesteld en u een redelijke termijn heeft gegund om alsnog na te komen? Ook stelt zij vast of en in hoeverre u zelf een aandeel heeft gehad in de ontstane schade.

First Lawyers adviseert om altijd te verkennen in hoeverre een minnelijke regeling tussen partijen tot de mogelijkheden behoort. Een minnelijke regeling met een reële redelijke schadevergoeding als zekere uitkomst is soms te verkiezen boven een jarenlange procedure waarvan de uitkomst meestal onzeker is. Vaak is de wederpartij verzekerd tegen aansprakelijkheidsrisico’s. In zulke gevallen neemt de verzekeraar deel aan onderhandelingen. Als de wederpartij zich laat bijstaan door een advocaat, lopen de contacten met de verzekeraar meestal via deze advocaat.

U bent aansprakelijk gesteld

In situaties waarin u al een tijd in discussie bent met uw partner, komt een aansprakelijkstelling meestal niet onverwacht. Een aansprakelijkstelling wordt ook wel als middel gebruikt om een doorbraak in een onderhandelingssituatie te forceren of inzicht te krijgen in de juridische positie van de wederpartij. In bijna alle situaties komt ze als een onaangename verrassing.

Het is van belang om u dan bij te laten staan door een advocaat. First Lawyers stelt allereerst uw juridische positie vast. Daarna adviseert ze u over de te volgen strategie. Vervolgens voert ze namens u het woord en beschermt ze uw belangen zo goed mogelijk

Leg uw zaak voor

Neem gerust contact op met één van onze advocaten of bel direct naar +31 (0) 70 306 00 33 of info@firstlawyers.nl.