Lessons learned

Lessons learned verzilveren

Veel bedrijven zijn ‘wijs’ geworden nadat ze bijvoorbeeld slachtoffer zijn geworden van cybercrime, aansprakelijk zijn gesteld door hun klanten of schade hebben geleden doordat hun concurrent gebruik maakte van bedrijfsgeheimen. First Lawyers heeft hen veelal ondersteund bij het inventariseren van de ‘lessons learned’ en deze vertaald naar acties en maatregelen die deze bedrijven vervolgens hebben verankerd in hun organisatie. Bedrijven zijn hierin niet uniek. Een gemeenschappelijk patroon is te onderkennen.

Assessment van bestaande contracten

First Lawyers gaat na of uw bestaande contracten u voldoende juridische bescherming bieden:

 • als u te maken krijgt met teleurstellingen in de door uw leverancier of partner geleverde prestaties;
 • als uw concurrent onrechtmatig over uw klantgegevens beschikt, uw strategische bedrijfsplan of uw standaard werkmethodes en daarvan gebruik maakt;
 • als uw oud-medewerker uw klanten benadert of uw werkmethodes toepast als ZZP-er of bij een andere werkgever;
 • als u aansprakelijk wordt gesteld wegens vermeend toerekenbaar niet nakomen van contracten;
 • als u slachtoffer wordt van cybercrime; en
 • geeft zonodig advies om deze aan te passen.

In voorkomende gevallen past zij de contracten zelf aan en treedt ze zo nodig in onderhandeling namens u met uw leveranciers en partners om bestaande contracten aan te passen.

Voorbereid zijn op een datalek

First Lawyers gaat met u na of uw organisatie voldoende is voorbereid op een datalek. Zij stelt onder meer de volgende vragen:

 • Zijn uw medewerkers voldoende getraind? Hebben zij bewustwordingscursussen gevolgd zodat zij in staat zijn datalekken te herkennen?
 • Heeft u een actueel draaiboek voorhanden?
 • Bent u in staat om snel een crisisorganisatie in te richten en heeft u als crisisorganisatie al eens geoefend met het draaiboek?
 • Hebt u een geheimhoudingsovereenkomst klaar liggen die u met betrokken partijen moet afsluiten?
 • Alle betrokken partijen weten dat ze moeten samenwerken, maar zijn tegelijkertijd bevreesd om aansprakelijk gesteld te worden en markeren daarom veelal hun eigen positie. Heeft u een samenwerkingsverklaring voor deze situatie?
 • Hangt er een telefoonnummer van een advocaat en een forensisch onderzoeksbureau naast de ‘gasmeter’, zodat u weet wie u direct moet bellen?
 • Hebt u een inventarisatie gemaakt van uw verwerkingen van persoonsgegevens en deze vastgelegd in een register? Dat is nodig om snel te weten welke risico’s een datalek met zich meebrengt en of uw medewerkers of klanten hierover moeten worden geïnformeerd. De toezichthouder vraagt er ook naar.
 • Kunt u een register van datalekken aan de toezichthouder overleggen?

First Lawyers adviseert graag over de nodige voorbereidingen en stelt de benodigde stukken graag voor u op.

Voorbereid zijn op bezoek door de toezichthouder

First Lawyers gaat met u na of uw organisatie voldoende is voorbereid op een bezoek door de toezichthouder. Zij stelt onder meer de volgende vragen:

 • Weet uw secretaresse of de mensen die uw receptie bemannen wat zij moeten doen op het moment dat de toezichthouder op de stoep staat?
 • Heeft u de sleutelfunctionarissen in uw organisatie getraind om met dergelijke situaties om te gaan en weten zij hoe zij moeten handelen?
 • Heeft u een interne contactpersoon aangewezen? Meestal is dit de functionaris voor gegevensbescherming.
 • Beschikt u over alle relevante AVG-documentatie waarnaar een toezichthouder zal vragen? Denk daarbij aan een register van gegevensverwerkingen, een register van datalekken, verwerkersovereenkomsten, rapporten van uitgevoerde audits, van DPIA’s, jaarverslagen van de functionaris voor gegevensbescherming, verzoeken om inzage, correctie en vernietiging en bewijzen van effectieve werking van getroffen beheers- en beveiligingsmaatregelen.
 • Is de AVG-documentatie gemakkelijk toegankelijk?

First Lawyers adviseert graag over de nodige voorbereidingen en stelt de benodigde stukken graag voor u op.

Leg uw zaak voor

Neem gerust contact op met één van onze advocaten of bel direct naar +31 (0) 70 306 00 33 of info@firstlawyers.nl.