Voordelen van de WBB

Hoewel de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (WBB) alweer twee jaar geleden in werking is getreden, blijkt in de praktijk dat niet iedere onderneming goed op de hoogte is van de voordelen die deze wet kan bieden. Ook is niet bekend welke maatregelen zij op voorhand moet treffen om gebruik te kunnen maken van de bescherming van deze wet.

Het intellectueel kapitaal van een onderneming wordt vaak gevormd door bedrijfsgegevens. Bedrijfsgegevens zijn niet-openbaar gemaakte know-how en bedrijfsinformatie. In de wet worden deze bedrijfsgeheimen genoemd. Bedrijfsgeheimen kunnen echter lang niet altijd gekwalificeerd worden als intellectuele eigendom, waardoor ze de bescherming missen van de bijbehorende wettelijke regelingen. Voor die bedrijfsgeheimen biedt de WBB uitkomst.

De informatie die onder de WBB als bedrijfsgeheim kan worden aangemerkt is zeer gevarieerd. Het kan gaan om technologische kennis, zoals fabricagemethoden en recepturen, handelsgegevens, zoals informatie over klanten en leveranciers, bedrijfsplannen of marktonderzoek en marktstrategieën.

Informatie is een bedrijfsgeheim in de zin van de WBB als aan drie cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

  1. De informatie moet geheim zijn;
  2. De informatie heeft handelswaarde omdat zij geheim is;
  3. De houder heeft het bedrijfsgeheim onderworpen aan redelijke maatregelen om haar geheim te houden.

Te treffen maatregelen

Hoewel de Europese richtlijn, waarvan de WBB de implementatie vormt, geen aanwijzingen geeft welke maatregelen als redelijke maatregelen zijn te beschouwen, heeft de Nederlandse wetgever hiervan een aantal voorbeelden gegeven. De wetgever heeft het over technische en contractuele maatregelen, zoals geheimhoudingsclausules en -bepalingen, het expliciet benoemen of registreren van bedrijfsgeheimen en het treffen van digitale beschermingsmaatregelen, waaronder encryptie.

De WBB biedt de houders van de bedrijfsgeheimen de mogelijkheid om tegen onrechtmatig verkrijgen, openbaar maken of gebruiken van hun bedrijfsgeheimen op te komen.

Het gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim is onrechtmatig wanneer het  bedrijfsgeheim zonder toestemming wordt gebruikt of openbaar gemaakt door een persoon, die:

  • Het bedrijfsgeheim op onrechtmatige wijze heeft verkregen
  • Inbreuk maakt op een geheimhoudingsovereenkomst of een andere verplichting tot het niet openbaar maken van het bedrijfsgeheim
  • Inbreuk maakt op een contractuele of andere verplichting tot beperking van het gebruik van het bedrijfsgeheim.

Een inbreuk?

Wanneer er sprake is van een inbreuk op het bedrijfsgeheim kan de houder via rechter – al of niet in kort geding – vorderen het gebruik of de openbaarmaking van het bedrijfsgeheim te staken of te verbieden. Ook kan de houder van het bedrijfsgeheim de kort gedingrechter verzoeken om verlof tot beslaglegging op de vermeende inbreukmakende goederen. De rechter houdt bij de beslissing over zo’n vordering rekening met de specifieke omstandigheden van het geval, met inbegrip van de maatregelen die zijn genomen om het bedrijfsgeheim te beschermen.

Om er zeker van te zijn dat er een beroep op de rechtsmiddelen die de WBB biedt, kan worden gedaan, is het derhalve van belang dat de onderneming weet welke bedrijfsgeheimen zij heeft, deze heeft omschreven en vastgelegd en dat zij contractuele en technische maatregelen treft.

Contact

First Lawyers kan u ondersteunen en adviseren over te treffen maatregelen zodat u in voorkomende gevallen een beroep kunt doen op de bescherming van de WBB. Op het moment dat er inbreuk wordt gemaakt op uw bedrijfsgeheimen, staan wij u bij om zo nodig via de rechter uw bedrijfsgeheimen veilig te stellen. Neem gerust contact op met één van onze advocaten of bel direct naar +31 (0) 70 306 00 33 of info@firstlawyers.nl.