Organisaties die zaken doen met Britse ondernemingen moeten rekening te houden met allerlei gevolgen die de Brexit voor de bedrijfsvoering kan hebben. Een belangrijk gebied waarop deze gevolgen merkbaar zullen zijn, ziet op de vereisten die de EU aan bepaalde producten stelt.

Conformiteit

Toelating tot de Europese markt vereist dat producten in overeenstemming zijn met door de EU gestelde voorwaarden (conformiteit en CE-markering). De beoordeling van de conformiteit kan veelal door fabrikanten zelf worden gedaan. Er zijn echter ook gevallen waarin tussenkomst van een beoordelingsinstantie, de zogenaamde ‘aangemelde instantie’, vereist is.

Een aangemelde instantie wordt aangewezen door een toezichthouder van een EU-lidstaat en dient bovendien in een EU-lidstaat gevestigd te zijn. Hoewel er aangemelde instanties in het Verenigd Koninkrijk zijn aangewezen, verliezen zij na de Brexit hun status als aangemelde instantie. Zij zijn dan immers niet meer in de EU gevestigd.

De conformiteit van producten wordt vastgesteld zodra zij de Europese markt betreden. Een oordeel van een Britse aangemelde instantie dat dateert van voor de Brexit is daarom in beginsel rechtsgeldig. Een oordeel van een Britse aangemelde instantie van na de Brexit is dat daarentegen niet.

Gemachtigde

Britse fabrikanten die hun producten na de Brexit in de EU willen afzetten, moeten een gemachtigde aanstellen in een EU-lidstaat. De gemachtigde neemt de belangen, waaronder het verkrijgen van een positieve conformiteitsbeoordeling, voor de fabrikant waar. De conformiteitsbeoordeling wordt vervolgens verricht door de aangemelde instantie van de EU-lidstaat waar de gemachtigde is gevestigd.

Verplichtingen importeurs en distributeurs

Tot slot verdient het vermelding dat importeurs en distributeurs van Britse producten onder het Unierecht ook belangrijke verplichtingen hebben. Een belangrijke verplichting is dat zij zich moeten vergewissen van de conformiteit van door hen geïmporteerde of gedistribueerde producten. Het doorverkopen van onjuist geaccrediteerde producten kan leiden tot dwangsommen, boetes en verplichtingen tot schadevergoeding. Als u goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk (door)verkoopt, is het raadzaam om alvast na te gaan wat de Brexit voor uw handelspraktijken zal betekenen.

Mocht u verdere informatie willen, dan helpen wij u graag.