Het Europees Hof heeft op 1 oktober 2019 een belangwekkend arrest gewezen, waarin zij de eisen aan het vragen van toestemming voor het plaatsen en gebruik van cookies heeft aangescherpt. Veel websites zullen hier op aangepast moeten worden. Van te voren aangevinkte vakjes volstaan in ieder geval niet meer.

Wat zijn cookies?

Bijna iedereen die op het internet surft, heeft te maken met cookies. Cookies komen in verschillende smaken voor. Aan de ene kant zijn er cookies die uitsluitend werken ten voordele van de aanbieder van een website. Tot deze variant behoren onder meer de tracking cookies, waardoor aanbieders surfgedrag van de internetgebruiker in kaart kunnen brengen. Aan de andere kant zijn er cookies die ook ten voordele van de internetgebruiker kunnen werken, bijvoorbeeld door voorkeuren van de internetgebruiker te onthouden.

Wat zijn de spelregels?

De wettelijke regels voor cookies vinden we allereerst in de Telecommunicatiewet. Daarnaast gelden voor tracking cookies specifieke regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Aanbieders van websites zijn verplicht om de internetgebruiker te informeren over hun cookiegebruik. Alvorens de cookies te mogen plaatsen, moeten zij hiervoor toestemming vragen aan de internetgebruiker. Dat de gevraagde toestemming meer voeten in aarde heeft dan sommige aanbieders lijken te denken, is gebleken uit een recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (verder Hof EU).

Uitleg door het Hof van Justitie

Het arrest betrof de beantwoording van vragen inzake de uitleg van Europees recht die door de Duitse rechter waren gesteld. Kort gezegd wilde de Duitse rechter graag weten of i) een vooraf aangevinkt selectievakje leidt tot een rechtsgeldig verleende toestemming, ii) het hierbij van belang is welke informatie is opgeslagen op de apparatuur van de gebruiker en tenslotte iii) welke informatie moet worden verstrekt aan de gebruiker met betrekking tot de cookies.

Op deze vragen heeft het Hof EU geantwoord dat het gebruik van een vooraf aangevinkt selectievakje geen rechtsgeldige toestemming tot gevolg kan hebben, dat het hierbij niet uitmaakt welke informatie op de apparatuur staat van de gebruiker en dat de aanbieder van cookies de gebruiker onder meer moet informeren over de duur dat de cookies actief blijven en of derden al dan niet toegang hebben tot de cookies kunnen hebben.

Uit de redenering die het Hof EU aan haar antwoorden ten grondslag heeft gelegd, blijkt dat de bepalingen met betrekking tot cookies in de Telecommunicatiewet, ook al zijn dit geen tracking cookies, uitgelegd dienen te worden met inachtneming van de bepalingen en regels van gegevensbeschermingsrecht. Toestemming voor het plaatsen van cookies moet dan ook worden gegeven door een duidelijke actieve handeling, waaruit blijkt dat de internetgebruiker vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met het plaatsen van de cookies instemt.

Check & Contact

Wilt u weten of uw cookiebeleid nog ‘up-to-date’? En voldoet aan de eisen die het Hof EU in zijn arrest van 1 oktober 2019 heeft aangescherpt? Neem dan contact op met één van onze advocaten of stuur een e-mail. Zij voeren graag een check voor u uit.